PageMetaInformation[ 1]

Over ons

Het DeltaPORT Donatiefonds is het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven. Met dit fonds onderstreept het havenbedrijfsleven samen met het Havenbedrijf Rotterdam haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het fonds heeft jaarlijks ongeveer € 300.000,- te besteden. Iets minder dan de helft van dit bedrag wordt bijgedragen door het bedrijfsleven, de rest komt van het Havenbedrijf Rotterdam. Donaties worden verdeeld over de gehele regio. In de gemeenten en Rotterdamse gebiedscommissies binnen het werkgebied van het DeltaPORT Donatiefonds is op basis van onder meer inwoneraantal voor plaatselijke projecten geld beschikbaar. Per jaar verstrekt het fonds drie grotere donaties, waarmee het fonds haar gezicht in het haven- en industriegebied én in de regio Rotterdam versterkt.

Het DeltaPORT Donatiefonds is namens het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersorganisatie Deltalinqs ondergebracht in een stichting.

Vereniging Rotterdamse Fondsen

Het DeltaPORT Donatiefonds in aangesloten bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen, een samenwerking van tientallen (vermogens)fondsen. Zij steunen en financieren personen, projecten en initiatieven van organisaties in Rotterdam en omgeving. De vereniging heeft een fondsenzoeker ontwikkeld voor wie op zoek is naar financiële steun voor een project of initiatief.

Onze geschiedenis

Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat al meer dan vijftig jaar. Al meer dan een halve eeuw lang worden projecten van instellingen op sociaal, cultureel en recreatief gebied ondersteund door het Rotterdamse havenbedrijfsleven, dat daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid toont. Het fonds is op 23 juni 1970 ontstaan als Fonds Voorne, Putten en Rozenburg. Het werd in het leven geroepen door de Stichting Europoort/Botlek Belangen, destijds de belangenbehartigingsorganisatie voor bedrijven ten westen van het Beneluxtunneltracé. In die tijd was er ook de Stichting Eilandengemeenschap Voorne, Putten en Rozenburg, een soort regionaal opbouworgaan voor de drie eilanden. Deze stichting, met de toenmalige burgemeester P.J. Bliek van Spijkenisse als voorzitter, nam het fonds onder haar hoede.

Het geld dat door de havenbedrijven bijeen werd gebracht werd door het fonds via plaatselijke stichtingen toebedeeld aan allerlei verenigingen. Het ging hierbij om projecten van plaatselijke instellingen op sociaal, cultureel en recreatief gebied die ‘aan de gehele bevolking ten goede komen’. Later, in 1978, is het Fonds Grote Projecten ingesteld voor de financiering van ‘grotere projecten van meer dan lokale betekenis’. Zo is mede dankzij een bijdrage van € 50.000,- destijds de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk in Geervliet tot stand gekomen.

De Stichting Europoort/Botlek Belangen heeft eind jaren negentig het fonds ‘gemoderniseerd’ door een uitbreiding van het werkingsgebied met de Rotterdamse deelgemeenten Hoogvliet en Hoek van Holland en de gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Ook is toen de naam veranderd in EBB-donatiefonds. In 2001 fuseerden de in 1962 opgerichte Stichting Europoort/Botlek Belangen en de uit 1907 daterende havenondernemersorganisatie Scheepvaart Vereeniging Zuid (SVZ) en ontstond de ondernemersorganisatie Deltalinqs. Het EBB-fonds is kort na de fusie ondergebracht in een gezamenlijke stichting van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij de naam veranderd is in DeltaPORT Donatiefonds.

Achtergrond

De grote industriële uitbreiding van wat we nu noemen het Rotterdamse haven- en industriecomplex leidde in de tweede helft van de jaren zestig tot grote veranderingen op de eilanden Voorne, Putten en Rozenburg. De petrochemische industrie, de scheepswerven en de overslagbedrijven trokken uit alle hoeken van Nederland werknemers aan die zich vestigden in toen betrekkelijk kleine gemeenten als Rozenburg, Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis. Deze gemeenten groeiden zo uit tot gemeenten met elk een aanzienlijk aantal inwoners.

Met de komst van nieuwe bewoners groeide de vraag naar recreatieve en culturele mogelijkheden. Het gevolg was dat ‘de industrie’ werd overspoeld met vragen om financiële bijstand voor allerlei projecten. De directies van raffinaderijen, scheepswerven en andere industrieën toonden hun verantwoordelijkheid ter bevordering van het welzijn in het woongebied van de eigen werknemers. Zo ondersteunden zij financieel verenigingen, stichtingen en andere instellingen die actief waren op maatschappelijk, cultureel en recreatiegebied.

Spijkenisse, Brielle en Rozenburg kenden in die tijd eigen stichtingen die tot doel hadden het bevorderen en verlenen van financiële steun aan sociale, culturele en andere projecten in de gemeenten. Deze stichting werden financieel gesteund door industriële en havengebonden bedrijven. Deze bijdragen waren veelal afgestemd op het aantal eigen werknemers dat woonachtig was in deze gemeenten. De meeste bedrijven waren toen aangesloten bij de Stichting Europoort/Botlek Belangen.

De stroom aan verzoeken voor financiële steun voor allerlei lokale en bovenlokale projecten aan zowel de Stichting Europoort/Botlek Belangen als de hierbij aangesloten bedrijven, deed de behoefte aan coördinatie ontstaan en leidde tot de oprichting van de stichting Fonds Voorne, Putten en Rozenburg. Voor dit fonds werd voor de bijdragen van de aangesloten bedrijven het principe van ‘een bedrag per werknemer’ in stand gehouden. Ook kwam er geld beschikbaar voor gemeenten die hiervoor geen eigen stichting hadden, maar waar wel werknemers van de bedrijven woonden. De beoordeling van de steunaanvragen werd in handen gegeven van het stichtingsbestuur van het fonds. Dit bestuur werd ook belast met het vaststellen en uitbetalen van de bijdragen aan de plaatselijke stichtingen.

Vandaag

Vandaag de dag bestrijkt het DeltaPORT Donatiefonds een groot gebied aan de westkant van Rotterdam: van Hoek van Holland tot en met Delfshaven en van Barendrecht tot en met Westvoorne. Op dit moment telt het fonds ruim zeventig deelnemende bedrijven, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam. Zij zorgen er samen voor het DeltaPORT Donatiefonds jaarlijks ongeveer driehonderdduizend euro te besteden heeft.

Elke gemeente in het werkingsgebied heeft een eigen adviescommissie die de aanvragen voor steun aan lokale projecten beoordeelt. De lokale adviescommissies zijn geclusterd en worden aangevoerd door één van de burgemeesters die in die rol bestuurslid zijn van het fonds. Grote, regionale projecten worden beoordeeld door het bestuur van het fonds.

Bericht delen